Skip to content

Fakta boks

Ebbe Enø, Sønderborg KommuneEn vandløbssag har hjemmel i vandløbsloven. De forskellige trin i en vandløbssag består af: 
Sagen rejses overfor vandløbsmyndigheden (kommunen) hvis der er en særlig årsag/interesse. Enhver med direkte interesse kan bede kommunen rejse en vandløbssag.
I dette tilfælde var der massive henvendelser til kommunen om at gøre noget for at forhindre fremtidige oversvømmelser.På den baggrund indkaldte kommunen repræsentanter for beboerne og kommunens Forsyning til et møde, hvor sagen formelt blev rejst. Beslutningen stadfæstes i kommunens Udvalg for Teknik og MiljøFor at få størst mulig dialog nedsatte vandløbsmyndigheden (kommunen) et udvalg bestående af kommunen, grundejerrepræsentanterne og rådgiver fa. Orbicon.Udvalget skal følge processen og give input til arbejdet med løsninger.
Vandløbsmyndigheden skal foranledige, at der udarbejdes et forslag til løsning af problematikken herunder et forslag til udgiftsfordeling mellem de involveredeI samråd med vandløbsudvalget gennemfører kommunen/ Orbicon en proces med årsagsanalyse, dataindsamling, beregninger, løsningsmodel (herunder udgiftsfordeling)
 Parterne gøres bekendt med løsningsforslaget og der gives en otte ugers høringsfrist til at komme med bemærkninger, ændringsforslag mm.
Her suppleres udsendelsen med et møde på Comwell, Sønderborg, hvor projektet bliver gennemgået og der kan stilles spørgsmålPå grund af et meget stort antal høringssvar beslutter vandløbsmyndigheden at gentage processen, således at projektet revideres under hensyntagen til svarene og der åbnes for yderligere otte uger til at komme med bemærkninger – denne gang til det nye projekt 
Her er vi nu 
Der vil i juni blive udsendt et ændret forslag til projekt. Efter otte uger samler kommunen svarene og der udarbejdes et endeligt projekt. Der vil ikke blive holdt yderligere møde. Her er det kommunens Udvalg for Teknik og Miljø, der har kompetencen til at træffe beslutningen. Det vil tidligst kunne ske på udvalgsmødet i august. Mest sandsynligt er dog september Der kan klages til Naturstyrelsen over den tekniske løsning og til Taksationskommissionen over den økonomiske fordeling. Man sender klagen til kommunen, som videreekspederer.Først når evt. klager er færdigbehandlet vil der blive udarbejdet et udbudsmateriale, som kan sendes ud til tilbudsgivere.  Når der er valgt entreprenør kan arbejdet igangsættes under alm hensyn til årstid mm. Der skal regnes med min. 3 måneders behandlingstid af evt. klager og der kan godt gå op til et halvt år. 

 STORT ENGAGEMENT I SKOVMOSESAGENSønderborg Kommune har modtaget mange høringssvar i sagen om de oversvømmede sommerhuse i SkovmoseSiden borgermødet på Comwell d. 23. februar 2012 om vandløbssagen i Skovmose, har Natur­afdelingen i Sønderborg Kommune modtaget mange høringssvar. Ved høringsfristens udløb fredag var der modtaget omkring 240 høringssvar.Projektet er igangsat efter flere kraftige oversvømmelser i området i sensommeren 2011.”Det er mange indsigelser og det vil tage et stykke tid inden vi får dem behandlet” udtaler sagsbehandler Hans Erik Jensen. ”Men vi har løbende kvitteret for de modtagne indsigelser, så afsenderne ved, at vi har modtaget deres henvendelse”.”Vi ser med tilfredshed, at det lokale demokrati er i arbejde og at sommerhusejerne tager an­svar” supplerer afdelingsleder Ebbe Enøe og fortsætter ”Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at ændre på både projektets omfang og på partsfordelingen. Vi vil gennemføre endnu en hø­ring af et ændret projekt. Vi kan ikke sige, hvordan det kommer til at se ud, men vi vil gøre brug af de oplysninger, som vi har modtaget gennem høringsfasen”.”Det betyder, at processen bliver forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, men vi håber, at vi herefter opnår en stor tilslutning til projektet ” slutter Hans Erik Jensen  

Skovmose er opdelt i 6 grundejerforeninger, de 5 førstnævnte er alle beliggende i det gamle Skovmose nærmest vandet.

Grundejerforeningen Egemose med 26 medlemmer
Grundejerforeningen Birkemose med 44 medlemmer
Grundejerforeningen Rønnemose med 50 medlemmer
Grundejerforeningen Lærkemose med 51 medlemmer
Grundejerforeningen Fyrremose med 64 medlemmer

Grundejerforeningen Skovmose med 492 medlemmer

Grundejerforeningen Skovmose er udstykningen fra 1970 + den seneste udstykning fra 2006 beliggende nord for Skovmosevej.

 Samtlige grundejerforeninger er medlem af “Sammenslutningen af Hus- og Grundejerforeningen i Skovmose (H&G).  
H&G´s formål er iflg. foreningens vedtægter: 1: Lovgrundlag.
Vedtægterne – omfatter Hus- og Grundejerforeningerne (HG) i områderne omfattet af lokalplan LY 10, Partiel Byplanvedtægt nr. 3 og lokalplan LY 24.
2: Formål.
Samarbejdsudvalget er en frivillig sammenslutning af grundejerforeningerne, som har til formål:
– udadtil at være repræsenteret og varetage de tilsluttede grundejerforeningers interesse overfor såvel myndigheder som privatpersoner, og
– indadtil at fremme samarbejdet mellem grundejerforeningerne, herunder være koordinerende led mellem disse.

Copyright 2019 – grundejerforeningenskovmose.dk