Skip to content

Kategori: Referater

Skovmose Ref. 2018

Grundejerforeningen Skovmose

Referat af generalforsamlingen lørdag den 16. juni 2018 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på

Sydals. Tilstede var 68 personer, hvoraf de 44 var stemmeberettigede.

Formand Henning Jepsen bød velkommen til den 44. generalforsamling. Han håbede, at det blev en god eftermiddag.

1.Valg af dirigent:
Henning Jepsen foreslog på bestyrelsens vegne, advokat Povl Thue Kristensen, som dirigent.

Forsamlingen blev spurgt, om der var andre forslag- det var der ikke.

Povl Thue Kristensen takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var markeret på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen var dermed lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Han gennemgik dagsordenen. Der var ingen indsigelse fra de fremmødte.

Dirigenten meddelte, at sekretær Tage Christensen (Lærkemose 123) tog referat.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved formand Henning Jepsen:

Formanden gennemgik årets gang i foreningen og orienterede om status på vandlø bssagen. Dirigenten konstaterede, at det var en omfattende og fyldig beretning. Beretningen kan ses på Grundejerforeningen Skovmose’s hjemmeside.
Bjarne Marcussen, Tjørnemose 4, havde en række kommentarer til bestyrelsens beretning.

Han fandt ikke, at bestyrelsen skulle gå rundt og lege politi, når hække ikke var klippet ind på stierne. Det burde bestyrelsen lade gå videre til hegnstilsynet i Sønderborg Kommune og lade dem tage konflikten.

Han mente også, at der ikke var lovhjemmel til at klippe græs på ubebyggede grunde og sende regningen til ejerne af grundene.

Han foreslog, at postkasserne for de ubebyggede grunde skulle fjernes. De er overfyldt med reklamer og ingen tømmer dem.

Bjarne Marcussen understregede, at det var uforståeligt at Landvindingslaugets drænkort fra det gamle hedeselskab ikke kunne ses på nettet.

Han mente også, at kommunens nedgravning af røret L 69 har løst vandproblemerne i Skovmose. Side 1 af 5

Bjarne Marcussen fandt, at der foregår mange mystiske ting i H&G og mente, at mange vil protestere med ensartede lokalplaner.

Han konstaterede også, at den megen vand på asfaltvejene – bl.a. i Birkemose – skyldes, at ristene var tildækket.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at beslutninger vedrørende vandløbssagen hører hjemme på Landvindingslaugets generalforsamling i foråret og ikke ved generalforsamlingen i Grundejerforeningen Skovmose.

Formand Henning Jepsen kunne fortælle Bjarne Marcussen, at bestyrelsen ikke legede politi, men når sommerhusejere henvender sig, så tager bestyrelsen affære. Formanden sagde også, at vi skal hjælpe hinanden, så der er ordnede forhold i vort område.

Formanden kunne ikke på stedet sige, om det er lovligt at fjerne postkasser til ubebyggede grunde. Det vil komme til at koste mange penge, når postkasserne i det nye område er samlet i moduler.

Formanden erkendte, at et overordnet drænkort ikke er kommet længere. Det vil tage lang tid for landvindingslauget at få det gennem systemet, og det ændres der ikke på.

Henning Jepsen noterede, at det ikke gjaldt om at få ensartede lokalplaner, men det bedste fra tre lokalplaner til en samlet lokalplan.

Formanden forklarede også, at en overordnet vejfordelingsplan er svær at få på plads, når de andre moser ikke vil være med. En ny vejfordelingsplan vil først komme på plads, når vandløbssagen er afsluttet.

Jens Birk, Birkemose 106, roste bestyrelsen for at de besigtige stierne og efterfølgende gjorde opmærksom på, hvor der skal klippes.

Jens Birk spurgte også om, der er kort over stierne. De findes på hjemmesiden og på oversigtskortet ved købmanden. De stier, som beboerne slår med egnegræsslåmaskineride grønne områder, er ikke officielle stier, men bruges til at skyde genvej til stranden.

Yrsa Petersen, Egemose 113, kunne godt tænke sig, at der bliver lagt fliser ved postkasseanlæggene i mellemområdet. Formanden lovede at bestyrelsen vil kigge på sagen.

Leif Louring Andersen, Birkemose 116, kommenterede vejvedligeholdelse. Med en fortid ved kommunen understregede han, at det er en kompliceret sag og rådede bestyrelsen til at få en tidshorisont fra kommunen. Formanden kunne fortælle, at kommunen kommer med et udspil inden sommerferien.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Kasserer Allan Gellert fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse:

Allan Gellert gennemgik tallene i regnskabet, der viste et underskud på 8.105 kr. Der er aktiver på 1.109.226 kr.

Frede Jacobsen, Birkemose 51, mente, at det var rigeligt med syv og et halvt års kontingent i kassen.

Side 2 af 5

Kasserer Allan Gellert svarede, at det var med rettidig omhu. Altså ca. 2.000 kr. pr. parcel til udgifter.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 7: Kassereren fremlægget budget for 2018 blev rykket frem:

Kassereren gennemgik budgettet for 2018, der gav et minus på 425.400 kr.
Jens Birk, Birkemose 106, mente, hvis alt bliver gennemført, er det et fint budget.

Punkt 8: Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år blev rykket frem:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr.

Det blev enstemmigt vedtaget.

4. Valg af bestyrelse i 2 år og suppleanter i 1 år ifølge § 8: Michael Damm Petersen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.
I stedet valgtes bestyrelsessuppleant (2) Steen Krogh
Kasserer Allan Gellert……………………………………………genvalg Bestyrelsesmedlem Ole Wolfsen…………………………….genvalg Bestyrelsessuppleant (1) Christian Andersen……………genvalg Bestyrelsessuppleant(2) Leif Louring Andersen………….nyvalg

5. Valg af revisor i 2 år og revisorsuppleant i 1 år ifølge§ 11: Revisor (1) Jonny Arnold………………………………..….…genvalg
Revisorsuppleant Ole Strøm……………………………………genvalg

6. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Side 3 af 5

9. Eventuelt:

Lars Damkjær, Birkemose 163, så gerne, at bestyrelsen gør mere i området, udvikle aktiviteter og gå mere i offensiven. Han kom også med forslag om legepladser i de grønne områder.

Formand Henning Jepsen understregede, at bestyrelsen ikke har kræfter til også at passe turistmæssige ting i området. Der er tidligere kommet forslag om naturlegepladser, men der er strenge regler og regulativer og tilsyn, som skal overholdes.

Bjarne Marcussen, Tjørnemose 4, gav formanden ret i, at der skal meget mere til, end bare oprette en legeplads.

Er der sommerhusejere, som vil gå ind i et ad hoc udvalg, komme med forslag og gå med i det daglige arbejde med legepladser, er bestyrelsen meget lydhør.

Jens Birk, Birkemose 106, henviste til referatet på hjemmesiden fra Fyrremose’s generalforsamling, hvor vandløbssagen var det helt store omdrejningspunkt. Han ville gerne høre mere om vandløbssagen.

Formand Henning Jepsen henviste til, at debatten om vandløbssagen hører hjemme på Landvindingslaugets generalforsamling, hvor alle kan møde op og give deres mening tilkende.

Sekretær Tage Christensen kunne fortælle, at Grundejerforeningen Fyrremose har brugt mange tusinde kroner på konsulentbistand, uden at foreningen er kommet længere i vandløbssagen. Og nu står Grundejerforeningen Fyrremose med en stor regning, som sommerhusejerne skal deles om og betale.

Jens Birk, Birkemose 106, ville gerne vide, hvor mange procent, der har klaget over fordelingsnøglen med udgifter i vandløbssagen i Skovmose-området.

Formand Henning Jepsen mente, at det er under 10 procent, mens de 90 procent beder om at få vandløbssagen afsluttet og vil gerne betale.

Bjarne Marcussen, Tjørnemose 4, mener, at der er 66 indsigelser, men der kan være mange flere.

Han henviste også til, at en ny vandløbslov er under udarbejdelse og det er intentionen, at lave en vejledning til nytteværdien.

Torkild Petersen, Egemose 37, mente, at en fordelingsnøgle og en taksationskommission ikke hører hjemme i et sommerhusområde.

Randi Jepsen, Birkemose 93, henviste til, at det er et folketingsanliggende med hensyn til en lovændring.

Efter en af de korteste generalforsamlinger kunne dirigent Povl Thue Kristensen afslutte mødet. Han takkede for god ro og orden.

Formand Henning Jepsen takkede dirigent for veludført arbejde og overrakte ham en vingave.

Side 4 af 5

Sluttelig fik den afgående næstformand Michael Damm Petersen en vingave for veludført arbejde i bestyrelsen.

Tage Christensen
Sekretær
Sign. Sign .

Umiddelbart efter konstituerede bestyrelsen sig.

Bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant i Grundejerforeningen Skovmose ser således ud den 16. juni 2018.

Formand: Henning Jepsen
Næstformand: Steen Krogh
Kasserer: Allan Gellert
Sekretær: Tage Christensen Bestyrelsessuppleant (1): Christian Andersen Bestyrelsessuppleant (2): Leif Louring Andersen Revisor (1): Jonny Arnold

Revisor (2): Kirsten Johanning Revisorsuppleant: Ole Strøm

Data på bestyrelsen kan ses på foreningens hjemmeside under faneblad: Bestyrelse

Side 5 af 5