Skip to content

Kategori: Generalforsamliger

Info Generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLINGEN, DER VAR ANNONCERET TIL DEN 10. OKTOBER, ER IGEN UDSAT PÅ UBESTEMT TID.

På grund af COVID-19’s nye regler er generalforsamlingen desværre udsat på ubestemt tid. Vi beder vores medlemmer orientere sig på hjemmesiden, hvor vi vil bekendtgøre en ny dato, når det igen vil være muligt.

Skovmose referat 2018

Grundejerforeningen
Skovmose
Referat af generalforsamlingen lørdag den 17. juni 2017 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på
Sydals. Tilstede var 71 personer, hvoraf 45 var stemmeberettigede.
Formand Henning Jepsen bød velkommen til den 43. generalforsamling. Han håbede, at det
blev en god eftermiddag.
1.Valg af dirigent:
Henning Jepsen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Povl Thue Kristensen som dirigent.
Forsamlingen blev spurgt, om der var andre forslag – det var der ikke.
Povl Thue Kristensen konstaterede, at indkaldelsen var markeret på hjemmesiden pr.

 1. april med dagsorden. Generalforsamlingen var dermed lovlig indvarslet og
  beslutningsdygtig. Han gennemgik dagsordenen. Der var ingen indsigelse.
  Dirigenten meddelte, at sekretær Tage Christensen (Lærkemose 123) tog referat.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved formanden
  Henning Jepsen:
  Formanden gennemgik årets gang i foreningen og orienterede om status på vandløbssagen.
  Beretningen kan ses på Grundejerforeningen Skovmose’s hjemmeside.
  Bjarne Marcussen, Tjørnemose 4, kommenterede formandens orientering om vandløbssagen
  og sagde, at det var selvmodsigende og noget vrøvl.
  Jan Marcussen, Tjørnemose 2, mente, at det er for billigt, når vi ikke vil hjælpe med at
  betale og støtte indkøb af en hjertestarter på toiletbygningen ved stranden. Især når vi har
  en formue stående i banken.
  Der var ikke flere bemærkninger til bestyrelsens beretning, der blev godkendt.
 3. Kasserer Allan Gellert fremlægger det reviderede årsregnskab til
  godkendelse:
  Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et underskud på 38.661 kr. Foreningen har
  passiver for
  1.112.608 kr.
  Bjarne Marcussen, Tjørnemose 4, så gerne, at kassereren laver noter til nogle af tallene i
  regnskabet. Det tog kassereren til efterretning.
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Valg af bestyrelse i 2 år og suppleanter i 1 år ifølge § 8:
  Henning Jepsen…………………………………………………………………..genvalg
  Tage Christensen………………………………………………………………..g.envalg
  Bestyrelsessuppleant (1) Christian Andersen………………………genvalg
  Bestyrelsessuppelant (2) Steen Krogh…………………………………genvalg
  5.Valg af revisor i 2 år og revisorsuppleant i 1 år ifølge § 11:
  Revisor (2) Kirsten Johanning……………………………………………..genvalg
  Revisorsuppleant Ole Strøm……………………………………………….genvalg
 5. Indkomne forslag:
  Ændringsforslag fra bestyrelsen vedr. vedtægterne § 12 stk. C:
  Nemlig at der skal slås græs og anden vegetation fra 1. maj på ubebyggede grunde i stedet for 15. maj.
  Det blev vedtaget med fornøden majoritet.
  Hermed lyder vedtægternes § 12 stk. C:
  Grundejere i Skovmose skal slå græs og anden vegetation inden 1. maj og herefter mindet hver 4.
  uge i perioden indtil 1. oktober. Såfremt dette ikke er sket, bliver arbejdet udført på bestyrelsens
  foranledning for grundejers regning.
  Forslag 1:
  Forslag fra Jan Marcussen, Tjørnemose 2:
  Hver grundejer opkræves 1.000 kr. og der tages 500.000 kr. af vores formue i grundejerfo reningen .
  Pengene bruges til omlægning af rørledning L 69.
  Begrundelse: Rørledningen er skyld i de fleste problemer med vand i Skovmose.
  Vi kan ikke vente på kommunen.
  Jan Marcussen argumenterede for forslaget, der gav anledning til en længere debat.
  Randi Jepsen, Birkemose 93, sagde direkte, at det var ren provokation fra Jan Marcussens side, og han
  er mod alle andres meninger.
  Steen Krogh , Lærkemose 51, sagde, at det var galimatias at bruge vore penge i stedet for at lade sagen
  køre færdig.
  Thorkild Petersen, Egemose 37, understregede, at kommunen laver L 69, og derfor skal
  grundejerforeningen ikke betale.
  Bjarne Marcussen, Tjørnemose 4, sagde, kommer der en anmodning fra landvindingslauget, at man ønsker
  en omlægning udført nu, så vil kommunen efterleve denne anmodning.
  Tove Callesen, Lærkemose 51, understregede, at vi nu har kæmpet i fem år, og nu er pengene bevilget. Så
  skal vi ikke begynde at betale selv .
  Leif Louring-Andersen, Birkemose 116, udtrykte som den sidste, at kommunen har vedtaget at betale
  1,1 million kr. til L 69. Så er det et helt forkert signal at sende til kommunen, at Grundejerforeningen
  Skovmose selv betaler. Det hjælper ikke på sigt.
  Derefter trak Jan Marcussen sit forslag.
  Forslag 2:
  Bjarne Marcussen, Tjørnemose 4, ønskede en afstemning:
  A: Jeg ønsker omlægningen udføres nu, uafhængig af vandløbssagen (Kommunen betaler alle udgift er).
  B: Jeg ønsker IKKE omlægningen nu og risikerer, at den først udføres om ca. 4 år sammen med en evt.
  vandløbssag,
  Formand Henning Jepsen fortalte, hvad Ebbe Enøe, leder af vandløbssagen og chef for
  naturafdelingen i Sønderborg Kommune fra Sønderborg kommune, har sagt om vandløbssagen for få
  dage siden:
  Ebbe Enøe udtalte: Hvis det bliver besluttet at omlægge L 69 rørledningen straks, vil det betyde, at den
  igangværende vandløbssag skal lukkes. Derefter skal der oprettes en ny vandløbssag for den resterende del
  af den nuværende vandløbssag.
  Leif Louring-Andersen, Birkemose 116, påpegede, at vandløbssagen er en hel pakke, og nu er der en ekstra
  bevilling til L 69. Det er en eksisterende rørledning, som skal have en ny dimension.
  Erik Juul, Lærkemose 35, understregede, at skal man flytte en rørledning, så skal det igennem en proces
  med nye tegninger og ansøgninger.
  Formand Henning Jepsen tager igen kontakt til kommunen.
  Generalforsamlingen besluttede ved afstemning hverken at sende en tilkendegivelse om A eller B.
  Forslag 3:
  Henrik Nielsen havde et forslag om, at hvert bestyrelsesmedlem får en arbejdsmail på foreningens
  hjemmeside, så mails fra medlemmerne ikke går til bestyrelsens private e-mails boks.
  Sekretær Tage Christensen forklarede derefter, at det ville indebære, at bestyrelsen (frivillige) skulle gå ind
  på arbejdsmailen dagligt for at se, om der var noget fra medlemmerne. Det ville også betyde, at bestyrelsen
  skulle koordinere hinandens ferier og henvise til et andet bestyrelsesmedlem, når det ikke dagligt var
  muligt at tjekke arbejdsmailen.
  Der er i forvejen rig mulighed for at komme i kontakt med bestyrelsesmedlemmer via mobil eller private
  mail.
  Henrik Nielsen meddelte, at forslaget ikke var ment som et forslag til generalforsamlingen, men som en
  opfordring til bestyrelsen.
  Forslag 4:
  Mette Schumann Clausen kom med forslag om en naturlegeplads, som er attraktivt i forbindelse med
  udlejning og til en selv. Forslaget går ud på at udvikle området mere til børnefamilier.
  Kasserer Allan Gellert kunne fortælle, at der tidligere har været forslag om legeplads i de grønne områder .
  Han sagde som tidligere, hvor skal legepladsen placeres? Redskaber til en legeplads er rasende dyre, der
  skal tegnes forsikringer, der skal være regelmæssige tilsyn fra foreningens side, der skal foretages evt.
  reparationer her og nu, mens myndighederne årligt skal godkende legepladsen.
  Bjarne Marcussen, Tjørnemose 4, foreslog, at købmanden kunne få et tilskud og drive legepladsen.
  Formanden gjorde opmærksom på, at det er købmanden ikke interesseret i. Og det er foreningen, som har
  ansvaret.
  Rita Holm, Birkemose 65, mente ikke, at det behøvede at være en dyr legeplads med stål-redskaber.
  Jens Birk, Birkemose 106, var glad for, at der ikke kommer en larmende legeplads og det på trods af,
  at hans profession har været at arbejde med børn. Det er dejligt med ro i sommerhus-området.
  Forslaget blev sat under afstemning. Forslaget bortfaldt
 6. Kassereren fremlægger budget for 2017:
  Kasserer Allan Gellert gennemgik budgettet for 2017.
  Side 4 af 6
  Leif Louring-Andersen, Birkemose 116, påpegede, at der bør arbejdes på at få en hurtigere netforbindelse
  til hjemmesiden. Der er tale om en langsom forbindelse. Allan Gellert, som er webansvarlig, kigger på
  problemet.
  Leif Louring- Andersen påpegede også, at det tidligere er drøftet nogle meters asfaltering af sidevejene, så
  der ikke kommer grus ud på stamvejene, men der er ikke sket noget. Henning Jepsen oplyste, at der i
  øjeblikket arbejdes på at genskabes en vejfordelingsplan, så alle moser kan bidrage til projektet.
  Grundejerforeningen Skovmose har tidligere undersøgt asfalt-markedet og prisen for nogle meters
  asfaltering af alle stikvejene i grundejerforeningen ville beløbe sig til godt 200.000 kr.
  Leif Louring-Andersen kom også ind på den rigtige afskrælning af rabatter. Ellers vil det give problemer med
  store vandmængder. Han så gerne, at arbejdet udføres af et firma, der har kompetence på dette område.
  Erik Juul, Lærkemose 35, gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der skal sættes penge af til
  rendestensbrønde.
 7. Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år:
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kroner – et kontingent, som har været uændret i årtier.
  Jan Marcussen foreslog en kontingent-nedsættelse til 100 kroner, men han trak forslaget igen.
  Steen Krogh, Lærkemose 51, mente, at det var godt med penge i kassen. Så kunne det jo være, at
  medlemmerne kunne få nogle af de penge retur, som medlemmerne skal betale, når vandløbssagen er
  afsluttet.
  Formand Henning Jepsen slog fast, at enhver forening med respekt for sig selv har penge i kassen.
  En afstemning viste, at medlemmerne stemte for uændret kontingent.
 8. Eventuelt:
  Arne Sehested, Pilemose 10, oplyste, at skiltet med Pilemose var stjålet. Bestyrelsesmedlem Ole Wolfsen
  undersøger sagen.
  Vibeke Schleemann, Tjørnemose 15, så gerne, at der blev suppleret med en tredje badebro.
  Formand Henning Jepsen fortalte historien bag badebroerne, som Grundejerforeningen Skovmose satte op
  i forbindelse med 25 års jubilæet. Badebroerne er sat op til glæde for alle sommerhusgæster i Skovmose,
  men det er kun Grundejerforeningen Skovmose, som betaler for opsætning, nedtagning og reparationer.
  De andre grundejerforeninger kører på frihjul.
  Henning Jepsen forelægger ønsket ved det næste H&G møde.
  Efter næsten tre timers generalforsamling kunne dirigent Povl Thue Kristensen afslutte mødet. Han
  takkede for god ro og orden.
  Henning Jepsen takkede dirigenten for veludført arbejde og overrakte ham en vingave.
  Tage Christensen
  Sekretær
  Sign. Sign.
  Umiddelbart efter konstituerede bestyrelsen sig. Der er ingen ændringer.
  Bestyrelsen, revisorer og revisorsuppleant i Grundejerforeningen Skovmose ser således ud den 17.
  juni 2017:
  Formand: Henning Jepsen
  Næstformand: Michael Damm Petersen
  Kasserer: Allan Gellert
  Sekretær: Tage Christensen
  Bestyrelsesmedlem: Ole Wolfsen
 9. bestyrelsessuppleant: Christian Andersen
 10. bestyrelsessuppleant: Steen Krogh.
  Revisor (1): Jonny Arnold
  Revisor (2): Kirsten Johanning
  Revisorsuppleant: Ole Strøm
  Data på bestyrelsen kan ses på foreningens hjemmeside under faneblad:
  Bestyrelse.

Indkaldelse til Generalforsamling

Sønderborg 18. marts 2019
Grundejerforeningen Skovmose
Generalforsamling lørdag 15. juni 2019 kl. 13.00 på Skovby Kro
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved formand Henning Jepsen
 3. Kasserer Allan Gellert fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Valg af bestyrelse i 2 år og suppleanter i 1 år ifølge § 8:
  Henning Jepsen………………………………………………………….villig til genvalg
  Tage Christensen………………………………………………………..villig til genvalg
  Bestyrelsessuppleant (1) Chr. Andersen……………………..villig til genvalg
  Bestyrelsessuppleant (2) Leif Louring Andersen………….modtager ikke genvalg
 5. Valg af revisor i 2 år og revisorsuppleant i 1 år ifølge § 11:
  Revisor (2) Kirsten Johanning……………………………………..villig til genvalg
  Revisorsuppleant: Ole Strøm………………………………………villig til genvalg
 6. Indkomne forslag (forslag skal indsendes skriftlig til Henning Jepsen, mail:
  Henning.jepsen@outlook.com senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 7. Kassereren fremlægger budget for 2019/kontingent for 2020
 8. Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år
 9. Eventuelt
  På bestyrelsens vegne,
  Henning Jepsen, formand

Skovmose, 2018, gen. beretning

Beretning til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Skovmose den 16. juni 2018 på Skovby Kro kl.13.00
Formanden Henning Jepsen bød velkommen til den 44. generalforsamling.
Bestyrelsens beretning: På bestyrelsens vegne aflagde Henning Jepsen beretningen for det forgangne år.
I år kan vi vel med rette sige, at sommeren har vist sig fra sin bedste side indtil nu. Det er dejligt i Skovmose i så sommerligt vejr. Vi har et pragtfuldt område, og det skal vi hjælpe hinanden med at passe på. Jeg vil dele beretningen op i områder, og tager et enkelt ad gangen.
Vores grønne områder bliver passet af flere.: Poul Raeder startede i foråret med at genfinde de klippede stier, som han så klipper i ca. en meters bredde. Der klippes måske lidt flere end nødvendigt, men det er nu dejligt, at der er stier nok. Tak for det Poul. Senere, når græsset bliver langt nok til klipning, kommer Sydals Maskinstation og klipper de grønne områder, men, men, men, det er ikke alle steder, Knuds folk kan komme til at klippe ind til hækkene. Der er faktisk adskillige, der ikke sørger for, at deres hæk ud til grønt område er klippet ind, og ligeledes er der flere, der lader træerne vokse både i højden og ud på grønt område. Det vil vores ”områdeudvalg” gå en tur rundt i området og se på. Det samme er tilfældet med hensyn til vore stier. Der er flere steder, hvor stierne er næsten lukkede, og her vil der også blive set på, hvem der bør i gang med sav og hækkesaks. Måske skal der også fældes et par træer. Husk på, at det er grundejeren, der har skel til vej, vendeplads, sti eller grønt område, der har pligt til at klippe og passe arealet på begge sider af sin hæk. Områdeudvalget vil tilskrive de grundejere, der skal i gang med førnævnte. Vi har prøvet det før, men nu vil vi følge op og evt. i sidste ende lade arbejdet udføre for ejers regning. Hvis de berørte er i tvivl så kontakt os, lad ikke stå til, det løser ikke problemet. Husk på at vi for flere år siden fik indført i vores vedtægter, at hegnsloven er gældende ud til veje, vendepladser, stier og grønne områder. Når Knud Hansen har klippet, kommer Finn Hansen straks efter og vender græs, som hurtigt bliver til hø, hvorefter Finn får det kørt hjem.
De ubebyggede grunde er blevet klippet mod mælkebøtter den 12. – 13. maj. I vores vedtægter står der, at det først må ske den 15. maj. Der kom også reaktioner om for tidlig klipning! Men rent faktisk blev det på sidste års generalforsamling besluttet, at vi skulle ændre datoen fra d. 15. til d. 1. maj. Dette havde bestyrelsen ikke fået sendt til godkendelse hos Sønderborg Kommune, men det vil ske snarest.
Vejchikanerne på Skovmosevej fungerer godt, for de fleste, der kører igennem, sætter farten ned. Grundlovsdag var der en af chikanerne, som var blevet påkørt og smadret. En opringning til Leif Jensen, Sønderborg Kommune, betød, at der kom en ny så hurtigt, at den kunne sættes ned over roserne og den jord de står i. Tak for det.
Postkasserne i mellemområdet står fint og ser pæne ud. Det er godt, at de ikke står inde i læbæltet mere. Det er straks meget værre i det nye område. Her er der mange postkasser, som tilhører ubebyggede grunde, der er overfyldte af reklamer. Et nyt fænomen er, at lejere ikke får udleveret nøgle til postkassen. Så fastgør lejer en plastikpose på postkassen, men det er jo ikke særlig smart og ser heller ikke pænt ud. Begge problemer prøver Ole Wolfsen at løse, men hvis nogen har en god løsning på dette problem så snak med Ole Wolfsen efterfølgende.
Fritidsaktiviteterne krolf og petanque har ikke været den store succes. Vi lader det køre videre, men vi har ikke helt afklaret, om nøglen til boksen skal hentes hos købmanden, eller boksen bare er åben og kugler og køller kan tages der.
På foreningens hjemmeside kan i få næsten alt at vide. Der er en fakta boks, vedtægter, ordensregler, regnskab, medlemsnyt, kort over Skovmose, generalforsamling, referater, bestyrelse, dagrenovation, kontingent, betalingsbetingelser, Sydals Øst Vandforsyning, Landvindingslaug, vandløbssag, Birkepølprojektet, H&G samarbejdsudvalg, forsikringer, lokalplaner og lidt mere. Sidste år fik vi at vide, at siden er langsom. Er det blevet bedre?
Hus og Grundejer samarbejdsudvalg: Badebroerne bliver brugt flittigt, og det er godt. Her i foråret tilbød vi at udsætte en 3. badebro mod, at de 5 gamle moser fremadrettet skulle betale 50 kr. pr. grundejer. Dette skulle de så tage stilling til på deres respektive generalforsamlinger, men vi har ingen meldinger fået endnu. Vi ved dog, at der er en af de gamle moser, der end ikke har taget det med, som et punkt på deres generalforsamling.
Vi skulle også tale om at få et fiskeri-forbudt skilt sat op i hver ende af Skovmose, men det synes de gamle moser ikke om, så uden enighed ingen skilte.
Her har vi diskuteret, om det ikke var / er en god ide at samordne vores 3 forskellige lokalplaner / byplanvedtægter. De hedder LY24, BY3-535 og LY10. De 3 planer er udarbejdede på de tidspunkter hvor udstykningerne skete, og indeholder derfor forskellige bestemmelser.
Nu er der endelig ved at blive lavet en vejpasnings-fordelingsplan. Det er på tide, for vores asfaltveje lider under, at der ikke bliver skrællet rabatter.
Vandværket er endelig ved at være på brugbar kurs, efter at der har været forsinkelser og indkøringsproblemer.
Sønderborg Forsyning inviterede os ud for at fortælle, hvad de agtede at stille op til affald i stedet for de gamle kuber. Nye pænere kuber, men med meget større underjordisk kapacitet. Dette er nu sket, og det ser faktisk rigtig pænt ud, heldigvis. Derudover var der orientering om, at der fremadrettet måske skal sorteres meget mere hjemme ved fritidshuset. Altså en beholder mere!
Landvindingslauget: Vi har næsten aftalt, at Landvindingslauget skal registrere de kendte dræn i området.
Vandløbssagen hører ind under Landvindingslauget og skal derfor ikke behandles på vores generalforsamling, men jeg vil kort redegøre for det seneste, der er sket i denne sag. I maj og juni har Taksationskommissionen afholdt 5 møder med de, der har gjort indsigelse eller klaget over de kendelser, der var blevet besluttet. Hans Erik Jensen, Sønderborg Kommune kan ved henvendelse besvare evt. spørgsmål.
Bestyrelsen og suppleanter med ægtefæller har, som belønning for vores arbejde, været i byen og fået en dejlig middag på foreningens regning,
Til slut skal der lyde en stor tak til bestyrelses kolleger og suppleanter for jeres indsats og et godt samarbejde

Forslag 2 til Generalforsamling i H & G

Forslag 2
Fra: Aage Petersen aageoghelga@gmail.com
Sendt: 25. februar 2019 10:59
Til: henning.jepsen@outlook.com
Emne: Forslag til generalforsamling i Digelaget
Prioritet: Høj
Mojn Henning
Jeg skriver til dig, jeg kan ikke finde ud af Svend s mail adr., håber det er OK.
sønderborg den 25.02 2019
Forslag til Generalforsamlingen den 19, marts 2019
Stormen i vinterens løb har været meget hård ved “fordiget”, ved stranden, ud for
sommerhusområdet. Skovmose
Jeg vil derfor foreslå at der bliver kørt materiale op i diget, som det tidligere er gjort ved
Strandrensningen
Med venlig hilsen
Medlem af bestyrelsen i Rønnemose
Aage Petersen
Med venlig hilsen/mit freundlichen Grüßen
Aage Petersen

Forslag 1 til Generalforsamling i H & G

Forslag 1
Fra: Jan Marcussen janmar@privat.dk
Sendt: 26. februar 2019 19:58
Til: Pumpelag
Emne: Indkomne forslag
mojn,Svend.
Som hvert år sender jeg forslag til behandling på vores generalforsamling.
Forslag.
Digelaget adskilles fra pumpelaget. Der afholdes 2 generalforsamlinger og 2 adskilte
regnskaber.
Alt om digelag slettes i pumpelagS vedtægter.
Begrundelse.
Det er 2 forskellige foreninger som er slået sammen af nemheds skyld.
mvh.
Jan Marcussen
Tjørnemose 2