Skip to content

Skovmose, 2018, gen. beretning

Beretning til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Skovmose den 16. juni 2018 på Skovby Kro kl.13.00
Formanden Henning Jepsen bød velkommen til den 44. generalforsamling.
Bestyrelsens beretning: På bestyrelsens vegne aflagde Henning Jepsen beretningen for det forgangne år.
I år kan vi vel med rette sige, at sommeren har vist sig fra sin bedste side indtil nu. Det er dejligt i Skovmose i så sommerligt vejr. Vi har et pragtfuldt område, og det skal vi hjælpe hinanden med at passe på. Jeg vil dele beretningen op i områder, og tager et enkelt ad gangen.
Vores grønne områder bliver passet af flere.: Poul Raeder startede i foråret med at genfinde de klippede stier, som han så klipper i ca. en meters bredde. Der klippes måske lidt flere end nødvendigt, men det er nu dejligt, at der er stier nok. Tak for det Poul. Senere, når græsset bliver langt nok til klipning, kommer Sydals Maskinstation og klipper de grønne områder, men, men, men, det er ikke alle steder, Knuds folk kan komme til at klippe ind til hækkene. Der er faktisk adskillige, der ikke sørger for, at deres hæk ud til grønt område er klippet ind, og ligeledes er der flere, der lader træerne vokse både i højden og ud på grønt område. Det vil vores ”områdeudvalg” gå en tur rundt i området og se på. Det samme er tilfældet med hensyn til vore stier. Der er flere steder, hvor stierne er næsten lukkede, og her vil der også blive set på, hvem der bør i gang med sav og hækkesaks. Måske skal der også fældes et par træer. Husk på, at det er grundejeren, der har skel til vej, vendeplads, sti eller grønt område, der har pligt til at klippe og passe arealet på begge sider af sin hæk. Områdeudvalget vil tilskrive de grundejere, der skal i gang med førnævnte. Vi har prøvet det før, men nu vil vi følge op og evt. i sidste ende lade arbejdet udføre for ejers regning. Hvis de berørte er i tvivl så kontakt os, lad ikke stå til, det løser ikke problemet. Husk på at vi for flere år siden fik indført i vores vedtægter, at hegnsloven er gældende ud til veje, vendepladser, stier og grønne områder. Når Knud Hansen har klippet, kommer Finn Hansen straks efter og vender græs, som hurtigt bliver til hø, hvorefter Finn får det kørt hjem.
De ubebyggede grunde er blevet klippet mod mælkebøtter den 12. – 13. maj. I vores vedtægter står der, at det først må ske den 15. maj. Der kom også reaktioner om for tidlig klipning! Men rent faktisk blev det på sidste års generalforsamling besluttet, at vi skulle ændre datoen fra d. 15. til d. 1. maj. Dette havde bestyrelsen ikke fået sendt til godkendelse hos Sønderborg Kommune, men det vil ske snarest.
Vejchikanerne på Skovmosevej fungerer godt, for de fleste, der kører igennem, sætter farten ned. Grundlovsdag var der en af chikanerne, som var blevet påkørt og smadret. En opringning til Leif Jensen, Sønderborg Kommune, betød, at der kom en ny så hurtigt, at den kunne sættes ned over roserne og den jord de står i. Tak for det.
Postkasserne i mellemområdet står fint og ser pæne ud. Det er godt, at de ikke står inde i læbæltet mere. Det er straks meget værre i det nye område. Her er der mange postkasser, som tilhører ubebyggede grunde, der er overfyldte af reklamer. Et nyt fænomen er, at lejere ikke får udleveret nøgle til postkassen. Så fastgør lejer en plastikpose på postkassen, men det er jo ikke særlig smart og ser heller ikke pænt ud. Begge problemer prøver Ole Wolfsen at løse, men hvis nogen har en god løsning på dette problem så snak med Ole Wolfsen efterfølgende.
Fritidsaktiviteterne krolf og petanque har ikke været den store succes. Vi lader det køre videre, men vi har ikke helt afklaret, om nøglen til boksen skal hentes hos købmanden, eller boksen bare er åben og kugler og køller kan tages der.
På foreningens hjemmeside kan i få næsten alt at vide. Der er en fakta boks, vedtægter, ordensregler, regnskab, medlemsnyt, kort over Skovmose, generalforsamling, referater, bestyrelse, dagrenovation, kontingent, betalingsbetingelser, Sydals Øst Vandforsyning, Landvindingslaug, vandløbssag, Birkepølprojektet, H&G samarbejdsudvalg, forsikringer, lokalplaner og lidt mere. Sidste år fik vi at vide, at siden er langsom. Er det blevet bedre?
Hus og Grundejer samarbejdsudvalg: Badebroerne bliver brugt flittigt, og det er godt. Her i foråret tilbød vi at udsætte en 3. badebro mod, at de 5 gamle moser fremadrettet skulle betale 50 kr. pr. grundejer. Dette skulle de så tage stilling til på deres respektive generalforsamlinger, men vi har ingen meldinger fået endnu. Vi ved dog, at der er en af de gamle moser, der end ikke har taget det med, som et punkt på deres generalforsamling.
Vi skulle også tale om at få et fiskeri-forbudt skilt sat op i hver ende af Skovmose, men det synes de gamle moser ikke om, så uden enighed ingen skilte.
Her har vi diskuteret, om det ikke var / er en god ide at samordne vores 3 forskellige lokalplaner / byplanvedtægter. De hedder LY24, BY3-535 og LY10. De 3 planer er udarbejdede på de tidspunkter hvor udstykningerne skete, og indeholder derfor forskellige bestemmelser.
Nu er der endelig ved at blive lavet en vejpasnings-fordelingsplan. Det er på tide, for vores asfaltveje lider under, at der ikke bliver skrællet rabatter.
Vandværket er endelig ved at være på brugbar kurs, efter at der har været forsinkelser og indkøringsproblemer.
Sønderborg Forsyning inviterede os ud for at fortælle, hvad de agtede at stille op til affald i stedet for de gamle kuber. Nye pænere kuber, men med meget større underjordisk kapacitet. Dette er nu sket, og det ser faktisk rigtig pænt ud, heldigvis. Derudover var der orientering om, at der fremadrettet måske skal sorteres meget mere hjemme ved fritidshuset. Altså en beholder mere!
Landvindingslauget: Vi har næsten aftalt, at Landvindingslauget skal registrere de kendte dræn i området.
Vandløbssagen hører ind under Landvindingslauget og skal derfor ikke behandles på vores generalforsamling, men jeg vil kort redegøre for det seneste, der er sket i denne sag. I maj og juni har Taksationskommissionen afholdt 5 møder med de, der har gjort indsigelse eller klaget over de kendelser, der var blevet besluttet. Hans Erik Jensen, Sønderborg Kommune kan ved henvendelse besvare evt. spørgsmål.
Bestyrelsen og suppleanter med ægtefæller har, som belønning for vores arbejde, været i byen og fået en dejlig middag på foreningens regning,
Til slut skal der lyde en stor tak til bestyrelses kolleger og suppleanter for jeres indsats og et godt samarbejde

Published inGeneralforsamliger