Medlems nyt.

Borgerforeningen i Sønderborg hjælper i øjeblikket borgerne med at komme af med de nu udtjente skraldestativer. 

Det er muligt for Grundejerforeningen Skovmose’s medlemmer at aflevere skraldestativerne ved sommerhus-adressen

Lærkemose 123.Så sørger Borgerforeningen for, at jernstativerne bliver afhentet. Det støtter samtidig velgørende formål.
 

 

Udskiftning af elmåler info HER

I forbindelse med automatisk aflæsning af vand er det også nødvendigt at udskifte elmålerne, se endvidere på vandværkets hjemmeside www.soev.dk, her indlægges der snarest en orienter


Grundejerforeningen Skovmose

Medlemsnyt

Hjemmeside:

Bestyrelsen blev igen ved den seneste generalforsamling opfordret til at oprette en hjemmeside.

Der er siden blevet arbejdet på sagen med kasserer Allan Gellert som webmaster.

Gå på nettet og søg under: http://www.grundejerforeningenskovmose.dk

Det er en hjemmeside med data på bestyrelsen, vedtægter, referat fra foreningens generalforsamling og regnskab plus foreningsnyt.

Bestyrelsen arbejder også på, at der vil være mulighed for at få informationer om den kørende vandløbssag med Sønderborg Kommune.

Overfladevand i kloaksystem:


Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tage nedenstående skrivelse fra Sønderborg Forsyning alvorligt. Fejlkoblinger eller uhensigtsmæssig afledning af regnvand til spildevandssystemet kan være en forstærkende årsag til oversvømmelserne i området.

 

Fejlkoblinger eller uhensigtsmæssig afledning af regnvand til spildevandssystemet.

Indledning:

Sommerhusområdet Skovmose er kloakeret med et såkaldt et-strengssystem, dvs. at spildevand fra (toilet/vaske/ vaskmaskine og gulvafløb) bliver ledt i kloakken og pumpet videre til renseanlæg. Regnvandet er således adskilt fra kloakken og ledes via grøft/kanaler eller nedsives på egen grund.

Undersøgelser har vist, at der i nogle områder kan være mellem 5 og 10 % forkerte tilslutninger. Dette betyder fx, at der ledes regnvand til spildevandsledninger. Hvilket giver overbelastning i spildevandssystemet.                                   

                                             IKKE SÅDAN                      SÅDAN


Hvordan finder man så selv ud af, om der ledes regnvand i spildevandssystemet ?

  • Prøv at finde ejendommens spildevandsbrønd.

  • Hæld et par spande vand i nedløbsrørene eller tagrenden på alle bygninger.

  • Hæld et par spande vand i afvandingsriste som oftest er i indkørsler med belægninger.

Kommer der vand i spildevandsbrønden har du en såkaldt fejlkobling, den skal hurtigst muligt udbedres af en autoriseret kloakmester.

Skelbrønd:

Skelbrønden er den sidste brønd på ejendommen inden spildevandet løber ud i det offentlige spildevandsnet.

Hvis man ved eller har en anelse om, at ens skelbrønd ligger på et meget lavt sted og at der er mulighed for at regnvandet kan sive ned i brønden under nedbør, bør denne brønd hæves op i terræn, kontakt derfor en autoriseret kloakmester for udbedring.

Dæksler:

Hvis man ved kraftigt nedbør observerer, at dækslet til spildevandsbrønden står på klem eller er helt åben, så skal dækslet hurtigst muligt lægges på plads igen.

Hvis brønddækslet ikke slutter tæt, kan der ske indsivning omkring det, kontakt derfor en autoriseret kloakmester for udbedring.

At lede regnvand til spildevandssystemet er ifølge spildevandslovgivningen direkte ulovligt.

Alt dette er med til at overbelaste spildevandssystemet. Der anvendes alt for meget unødvendig energi til at behandle regnvandet på renseanlæggene. Og hvad der er endnu værre, det kan medføre opstuvning af spildevand andre steder i området.


 

Husk altid ”spildevand for sig” og ”regnvand for sig”

tænk på dig selv og miljøet


Plankeværk i skel:

Medlemmerne skal være opmærksomme på, at det ikke er tilladt at sætte plankeværk ind mod nabo, sti eller vejskel. Det betyder, at flere medlemmer skal have udskiftet plankeværk med levende hegn.

I Grundejerforeningen Skovmoses vedtægter § 2 Medlemskreds står, at grundejerne er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 og lokalplan LY 24.

I LY 24 står der bl.a. i § 9, at hegn i både nabo- og stiskel samt langs med vejskel kun må etableres med levende hegn.

Skelsten:

Hegn langs med vejskel skal plantes min. 30 cm inden for skel.

Bestyrelsen er vidende om, at flere grundejere har hækken stående på den forkerte side af skel, hvilket de berørte grundejere snarest bedes rette op på.

Bestyrelsen har ofte skrevet om beplantning, og derfor beder vi medlemmerne om at tænke på deres omgivelser.

Beplantning:

En hæk skal ikke rage ud over rabatten, men klippes ind til skel. Det har bestyrelsen tidligere tilskrevet adskillige grundejere om.

Såfremt hækkene ikke bliver klippet ind til skel, vil det ske på bestyrelsens foranledning og på grundejerens regning.

Bestyrelsen opfordrer også grundejere til at tænke på høje træer, som skygger for naboen.