Vandløbs sager

 

Oversigt over høringssvar modtaget 27. oktober – 25. november 2015

Referat  af mødet 16. december 2015

Skovmose skal afvandes i 2016 uanset protester


Nedennævnte er udfærdiget af Eigil Lauridsen/ Formand for Egemose og sekretær i H&G
Nyt om Landvindingslaget og Vandløbssagen.
Vedhæftet – Referat fra Landvindingslagets møde 12.05.2015. Mødets hovedpunkt, vurdering/indarbejdelse af de mange forslag til nye de kommunale vedtægter, er ikke færdige og ikke i referat.
Landvindingslaget (pumpe og digelaget) – i forbindelse med mødet 03.03.15 på Skovby Kro lykkedes det næsten at nedlægge den gamle pumpedel, som omfatter 254 betalere, mod at man oprettede et nyt, hvor ca. 670 gerne skulle blive betalere. Kommunen skal formelt godkende nedlæggelsen, hvilket vil ske, når de har godkendt de nye vedtægter.
Der  skal  en ekstraordinær generalforsamling til for at oprette det nye pumpelag. Årsagen er den enkle, at der, trods høringsfase med indsigelsesmuligheder under- og overtaksationskommissionen, efterfølgende var indkommet 20-30 yderligere forslag til nye vedtægter, som på grund af for sen indsendelse ikke kunne behandles på dagen.  
Det mest vidtgående er nok, at man ønsker direkte valg af bestyrelsesmedlemmer fra grundejerforeningerne på generalforsamlingen, og ønsker en reduktion af antallet af repræsentanter fra landbruget til kun en. Det sidste er i mine øjne helt galt, idet det er landbrugsdelen som trækker læsset, og som uanset årstid, vejr og vind ”gratis” fører tilsyn med grøfter og diger, og om nødvendig trækker skotterne og lukker vandet ud på deres egne marker for at mindske vandmængden gennem sommerhusområdet. Det arbejde må nødvendigvis ligge hos landbruget set i relation til bopæl, men det er for lidt med en som har pligt/indsigt til at handle, når og hvis. Derfor skal vi bibeholde de 3, som de selv har udpeget/valgt.    
I mange årtier har grundejerne, tidligere via REFOGHS og nu i H&G, udpeget 3 til bestyrelsen. Udpegningen har den klare fordel, at der er sikkerhed for, at 3 forskellige grundejerforeninger er repræsenteret. Metoden er faktisk også et ønske i den største mose – Skovmose. Ved valgmetoden er der stor risiko for, at Skovmose qua deres størrelse, naturligt vil stemme på deres egne og besætte alle poster, og dermed kan de gamle moser være ude af indflydelse i Landvindingslaget. Der kan være stor sympati for ”direkte valg” med forklaring i mere demokrati, forudsat at der er en vis garanti for, at det også bliver til det bedre, hvilket forslaget næppe medvirker til, tværtimod.  
Fornuften i udpegning bekræftes i, at der de seneste mange år, bortset fra 2 møder i vandløbssagens periode, ikke har været over henholdsvis 12, 11, 9, 6 og 7 inkl. bestyrelse til generalforsamlingen i Landvindingslaget. I tre tilfælde ville det ved frafald ikke have været muligt at vælge nye fra sommerhusejerne.
Når vandløbssagen er overstået, så er vi givetvis tilbage til gammel tid. Fremmødet vil givetvis blive identisk med de tal, som står i afsnittet ovenover.  
Hvorfor er der så ekstrem fokus på Landvindingslaget netop nu ?
Det enkelte svar må være, at mange sommerhusejere tilsyneladende er af den opfattelse, at det er Landvindingslaget som har en Vandløbssag og dermed styrende for de beslutninger, som tages i forbindelse med Vandløbssagen. Den påstand har ingen gang på jord. Landvindingslagets generalforsamling benyttes tilsyneladende til at protestere mod kommunens Vandløbssag, idet man slet og ret sammenblander tingene. Landvindingslagets bestyrelse kan, modsat det på Skovby mødet fremsatte, ikke gældsætte en eneste sommerhusejer. Påstanden kan næsten kun hænge sammen med uvidenhed.    
Alle grundejerforeningerne, samt formand og kasserer i Landvindingslaget, har sæde i kommunens vandløbsudvalg, for som kendere af området at bidrage med eks. erfaringer om problemområder, som igen holdes op mod den viden, som fagfolk har om vandets løbebaner i jorden m.v. 
Landvindingslaget har alene til opgave at opkrævede bidrag i henhold til Vandløbslovens bestemmelser, og gøre brug af disse til pumpelagets drift. Indtil nu har et mindretal på 254 betalt pumpelagsudgifterne for det store flertal. Fremadrettet kan det ikke fortsætte, derfor er det nødvendigt at udvide antallet af bidragsydere. Efter vandløbssagens færdiggørelse får Landvindingslagets bestyrelse yderligere til opgave at sørge for, at driften indrettes efter de nye tiltag, som vandløbssagen giver anledning til.     
Landvindingslaget og grundejerforeningerne har samstemmende, og adskillige gange søgt indført en anden/bedre fordelingen af bidragene til pumpedelen fremover. Men – ypperste juridiske ekspert på området har udtalt, at udgangspunktet i en lovmæssig fordeling bedst opnås ved beregning efter TWI (pixel)princippet, sammenholdt med og knyttet til  kriteriet om nytteværdi. Vore alternative fordelingsforslag har ikke været en mulighed desværre, alt er prøvet af. Nytteværdi kan i øvrigt tillægges alle, jfr. taksationskommissionerne, og er ikke alene et spørgsmål om man har vand på grunden, i huset eller vandet bare løber over til naboen, idet værdien også relaterer til lavest mulige grundvandstand, således at faskiner virker bedre, at grønne områder ikke oversvømmes og at veje ikke oversvømmes og dermed undermineres m.v. (Alle burde således have været bidragsydere til pumpelaget, hvilket har været en fælles grundejerforeningsønske).
Min anbefaling – mød op og støt op om sommerhusejernes mulighed for den bredest mulige repræsentation i Landvindingslaget den 16.06.15 i Alsion. Kom i god tid. Indkaldelse kommer direkte.
 
Vedhæftet – notat/forslag fra forvaltningen om partsfordeling i til vandløbssagen.
Vedhæftet – referat fra mødet 12.05.2015, herunder kort om udvalgsbeslutning i Teknik og Miljø den 04.05.15 om fortsættelse af projektet.
Kommunens vandløbssag  – Alle grundejerforeningernes har forud for mødet 04.05 nikket ja til, at det hidtidige og vedhæftede projekt fortsættes. Der kommer en lille justering ved Fyrremose. Vi har kun det ene skud i bøssen, så derfor er der god mening i en gang for alle at gøre tingene ordentligt hele vejen rundt om Skovmose. Halve og kvarte løsninger kan vise sig at være spild af penge.
Landvindingslaget har på mødet 12.05.15, i lighed med grundejerforeningerne, tilkendegivet fortsat støtte til en fortsættelse af projektet, og – når nu fordelingsnøglen stadig skal være efter nytteværdiprincippet, så må vi stiltiende se til, at samme metode bruges igen, dog med tilføjelsen at der lægges op til, at alle tildeles 50 parter, hvilket gør noget op med gratister, som jo desværre findes i et antal på 62, der ikke er pålagt bidrag til pumpelagets fremtidige drift.
mvh. Eigil Lauridsen, formand Egemose og Sekretær H&G.

 


 

 


Borgmesterkandidat Peter Hansen, Venstre, LOD en Bombe de forsøge strække,

 da han på et valgmøde i Lysabild lovede IAM Kommunen Betaler for afvanding af sommerhusområdet i Skovmose.

-Valgløfte Eller ej! Nu vi Remix årevis set på de problemer, sommerhusejerne har på grund af oversvømmelser,

 og der er ikke taget nogen løsning. Kommunen bør træde i Karakter, siger Peter Hansen,

 der anslår, afvandingen koster tre-fire mio. kr.

Borgmesterkandidat Erik Lauritzen, S, følger trop og slutter op om tilsagnet, selv om der skulle Ydes en tillægsbevilling.

Sommerhusejerne i Skovmose Glæder sig.

Referat HER

Referat af den 2013/09/01 fra Sønderborg Kommune, Teknik- og Miljøudvalget
Se under punkt 10. Udvidelse af Lysabeild-Skovby Afvandningslag, Skallerne PA også åbne bilagene
Møde Comwell the 20.03.12 og vandløbsudvalget 21.03.12

Orienteringsmøde den 23. februar 2012

næste møde i Sagen afholdes den 24. januar 2012. Hendes drøftes de endelige løsninger Ja og anlægsøkonomien og partsfordeling præciseres. straks herefter kan Nyhedsbrev nr. 2 ER Hjemmesiden. Nyhedsbrev nr. 2 26. Januar 2012

 

Som har den 13. december 2011 været afholdt endnu et Møde om oversvømmelserne i Skovmose. Remix sammen møde del Sønderborg Kommune og Orbicon A / S Work skrider planmæssigt Frem og Orbicon detaljerer nu de helhedsløsninger, som Fremgår af skitsen.